Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd. Levensverhaal van een Auschwitz-overlevende
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische info 
over de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© 
Partner Productions


Dr. Saar Roelofs

ANALYSE

DE BUREAUCRATIE IN DE GGZ:
Profijt gaat boven moraal

 

Geen kwaliteit maar kwantiteit
In een bureaucratisch organisatie voor ggz wordt het product niet uitgedrukt in kwalitatieve eenheden zoals toegenomen Ďwelzijní of ígeestelijke gezondheidí van de cliŽnt (overigens moeilijk meetbare eenheden) maar in kwantitatieve eenheden, dat wil zeggen: in het aantal contacten tussen hulpverleners en cliŽnten. De doelmatigheid van de ggz wordt voornamelijk afgemeten aan de mate waarin de instellingen in staat zijn de productienorm te halen, uitgedrukt in het voorgeschreven aantal contacten. Het product van de ggz wordt dus uitgedrukt in puur technische termen. De belangrijkste taak van het management is te zorgen dat de output van de medewerkers voldoende is en dat de grafieken en tabellen waarin het product wordt uitgedrukt overeenkomen met de productienorm zoals die met de financiers is afgesproken.

In de ggz zijn de rollen van de medewerkers nauw omschreven en liggen hun handelingen vast in regels, gedragsvoorschriften en protocollen. De medewerkers dienen verantwoording af te leggen aan hun superieuren. Een goede medewerker is een medewerker die zich zo gewetensvol mogelijk van zijn taak in het grotere geheel kwijt. Loyaliteit en wederzijdse verplichting vormen sleutelbegrippen omdat het anders voor de organisatie niet mogelijk is om soepel te draaien en de vereiste productienorm te halen.

"Lastige" cliŽnten kosten meer dan ze opleveren
In een dergelijke bureaucratische organisatie kunnen 'mensen' een storende factor vormen. CliŽnten met complexe problemen op zoals bijvoorbeeld vluchtelingen en cliŽnten met geweldservaringen zijn in de ogen van de hulpverleners "lastig". Deze cliŽnten kosten de organisatie meer dan dat zij opleveren. Immers, voor hulp aan deze cliŽnten dienen de hulpverleners hun werkwijze aan te passen. Zij dienen Ė tegen hun gewoonten in Ė samen te werken met personen en instanties in de buitenwereld en zich bovendien bij te scholen in behandelmethoden die beter zijn afgestemd op de hulpvraag van de cliŽnt. Dit gaat ten koste van de 'output': per Ďcontact' dienen de hulpverleners relatief veel tijd en energie in de hulpverlening te steken. 

Conformisme
In de praktijk betekent dit dat moreel 'correct' gedrag veelal samenvalt met conformisme en gehoorzaamheid aan de regels en (productie)normen van de organisatie. In een dergelijke doelmatige en rationele organisatie worden de medewerkers ontmoedigd de stem van hun geweten te volgen en uit een innerlijke overtuiging te handelen. Ongehoorzaamheid is in de bureaucratische organisatie 'immoreel'. Profijt gaat boven moraal.


Passage uit: Is dit geestelijk gezond (Partner Productions, 1998)
Dit document is ter inzage in de Koninklijke Bibliotheek.

 

 

 

Schilderijen
Inner world
Het meisje en de wolf
Portretten
Musici
Landschappen

Boeken
Niet storen. Een kritische beschouwing over de Riagg 
Wie is er nu gek? Over kronkels in de therapeutische relatie

Nog altijd. Levensverhaal van een Auschwitz-overlevende
Tien componistenportretten in woord en beeld
Keerpunt. Over persoonlijke crises en kansen

Praktische info 
over de ggz hulp

 CV  Saar Roelofs

 Geen talent voor volgzaamheid: 
ervaring als psycholoog in de ggz


saar.roelofs@xs4all.nl 

© 
Partner Productions